Yusuf (A.S)

Kuran’da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biridir. […]

Kuran’da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biridir. Hz. Yusuf Kuran’da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub (a.s) Peygamber’in oğludur. Nesebi Hz. İbrahim’e kadar varır. Kur’an-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir sure vardır. Tamamı 111 ayet olan bu surenin 98 ayeti (4-101) Hz. Yusuf (a.s)’dan bahseder. Bu ayetlerde anlatıldığına göre Hz. Yusuf’un hayat hikayesi özetle şöyledir:

Hz. Yusuf’un on bir tane erkek kardeşi vardı. Yusuf (a.s) fevkalade güzel ve son derece zeki idi. Babaları Hz. Yakub en çok Yusuf’u seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı. Yusuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası rüyanın, Hz. Yusuf’un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yusuf (a.s)’a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi. Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Hz. Yusuf’u öldürüp bir yere atmayı planladılar. Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Hz. Yusuf’u alıp kıra götürdüler. O’nu bir kuyuya attılar. Gömleğini da kana bulayarak, “Yusuf’u kurt kaptı” diye babalarına yalan söylediler.

Kuyunun yanından geçmekte olan bir kafile Hz. Yusuf’u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır’a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Aziz (Maliye Bakanı)’e sattılar. Aziz’in hanımı Hz. Yusuf’a göz koydu. O’nu kendisiyle beraber olmaya çağırdı. Yusuf (a.s) bunu kabul etmeyince, O’na iftira edip kocasına şikayet etti ve hapse attırdı.

Hz. Yusuf senelerce hapiste kaldı. Orada hükümdarın şerbetçisi ve aşçısı ile tanıştı. Onların gördükleri rüyaların yorumunu yaptı. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldürüleceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yusuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi. Hükümdar bir gece rüyasında “Yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü.” Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hz. Yusuf’un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve O’nu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı.

Hz. Yusuf, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yusuf’u Maliye Bakanlığına getirdi. Yusuf (a.s) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu. Kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı. Aynı kıtlık, Hz. Yusuf’un babasının memleketi olan Ken’an diyarında da yaşandı. Hz. Yusuf (a.s)’un kardeşleri de zahire almak için iki kez Ken’an ilinden Mısır’a geldi. Sonunda Yusuf (a.s) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek, “Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar, O merhamet lilerin merhametlisidir” (Yûsuf, 92) dedi.

Yusuf (a.s), babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır’a davet etti. Ailesi Mısır’a vardığında Yusuf (a.s) anne ve babasını tahta oturttu, diğer on bir kardeşi ise Hz. Yusuf’un önünde eğildiler. O zaman Yusuf (a.s); “Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyilikler de bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufkardır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir” (Yûsuf,100) dedi.

Bu şekilde İsrailoğulları, Filistin’den Mısır’a gelip yerleşmiş oldu. Bir süre sonra Yakub (a.s) vefat etti. Yusuf (a.s), Allah-u Teala’ya şöyle münacatta bulundu: “Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumu nu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve ahirette koruyanım sensin! Benim canımı, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!” (Yûsuf, 101)

Hz. Yusuf (a.s)’un hayat hikayesi Kur’an-ı Kerim’de “Ahsenü’l-Kasas, Kıssaların en güzeli” ünvanını aldı. Pek çok olayları içeren bu hayat hikayesi için Allah-u Teala şöyle buyurdu: “Andolsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır.” (Yûsuf, 7)

Hz. Yusuf (a.s)’un defnedildiği yer, rivayetlere göre, İbrahim (a.s)’in medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında “Halilü’r-Rahman” kasabasındadır.